GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

European Green Deal

European Green Deal (Avrupa Yeşil Mutabakatı)

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), 2019 yılında Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından yayımlanmıştır. Yeşil Mutabakat, AB ülkelerinin yeni dönem için belirlediği çevre odaklı bir büyüme stratejisidir. Yeşil Mutabakatın en önemli hedefi, Avrupa’nın 2050 yılında ilk karbon-nötr kıta olmasıdır. 2030 yılında da sera gazı emisyon azaltım hedefleri %55 olarak belirlenmiştir. European Green Deal Resmi Web Sitesi’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. A European Green Deal

 

The European Green Deal's Investment Plan and The Just Transition Mechanism(Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı ve Adil Geçiş Mekanizması)

Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı (SEIP) olarak da adlandırılan Avrupa Yeşil Mutabakat Yatırım Planı (EGDIP), Yeşil Mutabakat'ın yatırım ayağıdır. Plan, Avrupa Yeşil Mutabakatı tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için önümüzdeki on yılda en az 1 trilyon Euro'luk sürdürülebilir yatırımı harekete geçirecek. Planın bir parçası olan Adil Geçiş Mekanizması, adil bir yeşil geçişi hedefleyecektir. Geçişten en çok etkilenen bölgelerdeki işçileri ve vatandaşları desteklemek için 2021-2027 dönemi boyunca en az 100 milyar Euro'luk yatırımı harekete geçirecek. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism

 

EU Industrial Strategy (Avrupa Sanayi Stratejisi)

AB Tek pazarı koruma, rekabet edilebilirliği ve üretkenliği teşvik etme ve de Avrupa endüstrisinin dayanıklılığını arttırma amaçları ile Komisyon, 10 Mart 2020’de Yeni Sanayi Stratejisi’ni açıklamıştır. Sanayi Stratejisi ile Komisyon yeşil ve dijital ekonomiye ikili geçişi destekleyecek, AB endüstrisini küresel olarak daha rekabetçi hale getirecek ve Avrupa'nın açık stratejik özerkliğini artıracak bir endüstriyel stratejinin temellerini atmıştır. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. European industrial strategy

 

Circular Economy Action Plan (Döngüsel Ekonomi Eylem Planı)

Avrupa Komisyonu, AYM çerçevesinde açıklanan politika alanlarından biri olan “döngüsel ekonomi için sanayiyi harekete geçirmek” stratejisi kapsamında 2050 iklim nötrlüğü hedefine ulaşmak ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak için 11 Mart 2020 yılında AB, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı   önerisini sunmuş, 10 Şubat 2021’de ise “Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Circular Economy Action Plan

 

Biodiversity Strategy (Biyoçeşitlilik Stratejisi)

Avrupa Komisyonu tarafından 20 Mayıs 2020’de açıklanan 2030 AB Biyoçeşitlilik Stratejisi, doğayı korumak ve ekosistemlerin bozulmasını tersine çevirmek için kapsamlı, iddialı ve uzun vadeli bir plandır. Strateji, Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğini 2030 yılına kadar toparlanma yoluna sokmayı amaçlamaktadır ve belirli eylemler ve taahhütler içermektedir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Biodiversity strategy for 2030

 

Farm to Fork Strategy (Çiftlikten Çatala Stratejisi)

Çiftlikten Çatala Stratejisi, gıda sistemlerini adil, sağlıklı ve çevre dostu hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın kalbinde yer almaktadır. Çiftlikten Çatala stratejisi kapsamında 2023 yılına kadar AB genelinde yasal bağlayıcı hedefler önererek gıda israfını yarı yarıya azaltmayı ve gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre ile ilgili birçok alanda yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Farm to Fork strategy

 

EU Chemicals Strategy (AB Kimyasallar Stratejisi)

Avrupa Komisyonu, 14 Ekim 2020'de sürdürülebilirlik için bir kimyasallar stratejisi yayınladı. Bu, AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemli bir taahhüdü olan sıfır kirlilik hedefinin bir parçasıdır. AB'nin kimyasallar stratejisi ile vatandaşları ve çevreyi daha iyi korumak ve güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar için yeşil ve dijital artırmak hedeflenmiştir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Chemicals strategy

 

European Climate Law (Avrupa İklim Yasası)

Avrupa İklim Yasası 9 Temmuz 2021 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış ve 29 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmiştir. Yasa, AYM’nin karbon-nötr kıta olma hedefini yasal bir zemine oturtmuş ve bağlayıcı hale getirmiştir. Yasa ayrıca, 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltmanın ara hedefini de kanunlaştırmıştır. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. European Climate Law

 

Fit For 55 (55’e Uyum)

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatının bir parçası olan ve emisyonları 2030 yılına dek en az %55 azaltma hedefi taşıyan içeren “55’e Uyum (Fit For 55)” paketini 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklamıştır. Paket, “sınırda karbon düzenleme mekanizması” (SKDM) konusundaki ayrıntıları da kapsamakta ve iklim, enerji, toprak kullanımı, ulaşım ve vergi politikalarını içeren pek çok yasa teklifine yer vermektedir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Delivering the European Green Deal

 

EU Emissions Trading System (Emisyon Ticaret Sistemi (ETS))

AB ETS, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasının mihenk taşı ve sera gazı emisyonlarını uygun maliyetle azaltmak için kilit aracıdır. Dünyanın ilk büyük karbon piyasasıdır ve en büyüğü olmaya devam etmektedir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. EU Emissions Trading System (EU ETS)

 

Carbon Border Adjustment Mechanism (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM))

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, genellikle daha düşük maliyetle üretilen yüksek emisyonlu ürünler ile görece daha düşük emisyonlu ancak yüksek maliyetle üretilebilen alternatif ürünlerin rekabet gücünü̈ aynı seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. Bu uygulamanın esası ithal edilen ürünlere yönelik, karbon içeriklerine dayalı olarak, konulacak vergiye dayanmaktadır. AYM ile birlikte ortaya çıkan düzenlemelerden en önemlisi sayılabilecek olan Sınırda Karbon Düzenlemesi karbon kaçağını engelleyerek iklim nötr hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. SKDM Yönetmeliği, AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak 16 Mayıs 2023 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girdi. SKDM, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Geçiş dönemi Ocak 2026’ya kadar devam edecek ilk raporlama dönemi 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. SKDM, ilk olarak üretim esnasında yoğun karbon salımı gerçekleştiren ve en önemli karbon kaçağı riski taşıyan çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerine uygulanacak. Aşamalı olarak devreye girdikten sonra kapsamının genişletilmesi bekleniyor. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Carbon Border Adjustment Mechanism

 

EU Strategy For Sustainable And Circular Textiles (AB Tekstil Stratejisi)

Komisyon sürdürülebilir tekstillere yönelik bir strateji olan Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi’ni Mart 2022'de açıkladı. Strateji, tekstil ürünlerinin tüm yaşam döngüsüne bakarak ve tekstil ürünlerini üretme ve tüketme şeklini değiştirecek eylemler önermektedir. Strateji, küresel şoklara karşı daha dayanıklı, daha yeşil, daha rekabetçi bir sektör yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. EU strategy for sustainable and circular textiles