GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Bedelsiz Tahsisinde Düzenleme Yapıldı

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Bedelsiz Tahsisinde Düzenleme Yapıldı

4 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz parsel tahsisi yapılan katılımcılar için üretime geçiş sürecinde düzenleme yapıldı.


Yatırımının yüzde seksenini tamamlamasına karşın üretime geçemeyen katılımcıların talebi üzerine OSB tarafından proje bazında en fazla bir yıla kadar ek süre veriliyordu. Değişiklikle, gerçek ve tüzel kişilerin üretime geçmeleri için gerekli süre sınırında düzenleme yapıldı. Katılımcılar, organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliğinin 58. ve 60. maddeleri kapsamındaki süre ve yatırım şartlarını sağlayarak üretime geçmek zorunda olacak.

Böylelikle, parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin; parsel büyüklüğüne göre, 5000 m2'ye kadar en az 10, 10000 m2'ye kadar en az 20, 20000 m2'ye kadar en az 30 ve 20000 m2'den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam sayısını sağlayarak üretime geçmeleri gerekiyor.


Yönetmelikle ayrıca, altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB'ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB'lerde bu kapsamda tahsis edilen parsellerin bedellerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ödenmesine yönelik hükümler uygulamadan kaldırıldı.


Yönetmeliğin "Tapu adına koyulacak şerh" başlıklı 14. maddesi, "Tapu verilmesi" başlığıyla birlikte yeniden düzenlendi.


Buna göre, şartlara uygun olarak yapılan yatırımın işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınması sonrası, belirtilen istihdam sayısı ile 3 ay üretim yapmasından sonra katılımcılar, tahsisi yapan OSB'den ilgili parselin tapusunun kendisine devrini talep edebilecek.


Tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilen parselde üretime geçilmeden tapu talep edilmesi halinde; yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması şartıyla, tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında şerh koyulacak.


Bu şerh kaldırılmadığı sürece taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devredilemeyecek, ipotek edilemeyecek, teminat verilemeyecek. İflas ve konkordato ile diğer aynî ve şahsi haklara da konu edilemeyecek. OSB tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde, ilgili OSB'nin talebi üzerine ve bakanlığın izniyle OSB tarafından tapu kayıtlarından şerh kaldırılacak.


Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240404-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.