GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Tebliğindeki Güncellenmeler Hk.

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Tebliğindeki Güncellenmeler Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan İhracat Genelgesi ile düzenlenmekte olup söz konusu Genelgede bazı düzenlemeler yapılmış olduğu belirtilmektedir.
2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün azami süre olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesi esastır. İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden itibaren 90 günü geçemez. Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur.
Söz konusu Genelge güncellenmiş olup yapılan değişiklikler şu şekildedir:
Muafiyet Tanınan Ülke Sayısı Artırıldı
Bununla birlikte İran, Suriye ve Lübnan’a yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak bedellerin yurda getirilmesine muafiyet tanınmaktaydı.
Yeni düzenleme ile muafiyet tanınan ülke listesi 29 olarak güncellendi:

1 Afganistan 11 Gine 21 Nijerya
2 Angola 12 İran 22 Senegal
3 Belarus 13 Kamerun 23 Somali
4 Benin 14 Kenya 24 Sudan
5 Cibuti 15 Kırgızistan 25 Suriye
6 Etiyopya 16 Kuzey Kore 26 Suudi Arabistan
7 Fildişi Sahili 17 Küba 27 Tacikistan
8 Filistin 18 Liberya 28 Tanzanya
9 Gabon 19 Lübnan 29 Venezuela
10  Gana 20 Moldova    

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tarafından yapılan ihracat işlemleri muafiyet kapsamına alındı.
Tasarruf Serbestisi Kapsamı Genişletildi
Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest durumdaydı.
Yeni düzenleme ile aşağıdaki ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbest bırakıldı:

1 Azerbaycan
2 Cezayir
3 Fas
4 Kazakistan
5 Mısır
6 Özbekistan
7 Tunus
8 Türkmenistan
9 Ukrayna
10 Yemen

Peşin Döviz Ek Süre Tanındı
Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Ancak 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9. maddesinde yer alan mücbir sebep ve haklı durum hallerinin varlığı nedeniyle 24 ay içerisinde ihracat yapılamayacağının anlaşılması halinde belirtilen süre dolmadan ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya mücbir sebep/haklı durum hallerinin 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9. maddesinde belirtilen şekilde tevsik edilmesi kaydıyla banka tarafından ihracatçıya en fazla 1 yıla kadar ek süre verilebilir. Banka tarafından verilen toplam 1 yıllık ek sürenin sonunda mücbir sebep/haklı durum devamının belgelenmesi halinde ihracatçı hakkında 2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar verilir.
İhracat Hesabının Kapatılması Maddesine Ekleme Yapıldı
Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kiralama yoluyla yapılan ihracatta; sözleşme sürelerinin 180 günden fazla olması ve 180 gün sonunda sözleşmenin vadesi gelmemiş borçları da içermesi, aylık kira ücreti toplamının 15.000- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmemesi halinde kiralananın toplam değeri göz önüne alınmaksızın ihracat hesabı doğrudan bankalarca veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri tarafından terkin edilerek kapatılır.
Halihazırda bankalar, vergi daireleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile savcılıklar nezdinde işlemde olan dosyalar için, genelgedeki bahse konu değişiklikler ile sağlanan muafiyetlerden yararlanmak için başvuru yapılabilecektir.
Söz konusu genelgeye https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e  adresinden erişim sağlanmaktadır.